:::

MARC與XML

機讀編目格式 都柏林核心集 文件格式定義
延伸標示語言與工具 書目交換標準 書目轉換
字集字碼
  更新日期 更新日期升冪排序 標題名稱
* 2013-01-30 * XHTML - xmlhack
* 2013-01-30 * XHTML - HVCC
* 2013-01-30 * XHTML - HTML Goodies
* 2013-01-30 * XHTML
* 2013-01-30 * W3C Markup Validation Service
* 2013-01-30 * The Web's future: XHTML 2.0
* 2013-01-30 * Learn XHTML Tutorial
* 2013-01-30 * Introduction to xHTML
* 2013-01-30 * HTML
* 2013-01-30 * HTML-Kit


第一頁 上一頁 1  2  3  4  5 下一頁 最末頁 每頁