:::

MARC與XML

機讀編目格式 都柏林核心集 文件格式定義
延伸標示語言與工具 書目交換標準 書目轉換
字集字碼
  更新日期 標題名稱
* 2013-02-06 * AMICO Data Dictionary : Image & Multimedia, V.1.3
* 2013-02-06 * AMICO Data Dictionary V.1.3
* 2013-02-06 * Amico Specification
* 2013-02-06 * BIBCO
* 2013-02-06 * CDWA
* 2013-02-06 * CDWA Place/Location Identification
* 2013-02-06 * CDWA V.2
* 2013-02-06 * CIDOC
* 2013-02-06 * CIDOC Information Categories
* 2013-02-06 * CNS標準


1  2  3  4  5 下一頁 最末頁 每頁